Terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením a seniorům. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí.

Služba se dojednává po předchozí telefonické domluvě na 731 632 788.

 • Služba je poskytována v okrese Plzeň – město, Plzeň – jih, Plzeň – sever, Tachov, Domažlice a Rokycany, do vzdálenosti 40 km od kontaktního místa plzeňské hospicové péče Domov, z.ú.

Provozní doba

 • všední dny 7-21 hod.
 • víkendy, svátky 8-20 hod.
 • Služba se dojednává po předchozí tel. domluvě na tel. čísle: 731 632 788 (vedoucí odlehčovacích služeb Bc. Karolína Kuncová, DiS.)

Výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb:

 • 130 Kč za každou hodinu služby, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Základní činnosti poskytované služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • podpora při zajištění chodu domácnosti.

Poslání

 • Terénní odlehčovací služby pomáhají lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku.
 • Terénní odlehčovací služby umožňují dlouhodobě pečujícím osobám nezbytný odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov a pomoc s ošetřovatelskými úkony, tím, že poskytují úkony odlehčovací služby (např. pomoc s podáním jídla a pití, dohledem nad nemocným, pomocí s hygienou, doprovody apod.).
 • Služba vznikla při organizaci Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.. Zaměstnanci jsou členy týmu domácího hospice, čímž se jeho služby stávají komplexními. V případě volné kapacity pracovníci odlehčovací služby pečují také o osoby, které nejsou pacienty domácího hospice.

 Cíle

 • Umožnit osobám se zdravotním postižením a seniorům zůstat v domácím prostředí a zároveň tak navýšit kvalitu života uživatele i pečujích.
 • Umožnit laickým pečujícím nezbytný odpočinek a vyřízení neodkladných záležitostí (návštěvy u lékaře, úřadů apod.), předejít jejich vyčerpání a podpořit péči o sebe.
 • Zamezit sociální izolaci laických pečujících.
 • Usnadnit pečujícím osobám ošetřovatelskou péči o pečovanou osobu.

Cílová skupina

 • Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a senioři.

Služba je poskytována zaměstnanci

 • Sociální pracovník– koordinátor služby, poskytuje základní sociální poradenství.
 • Pečovatel/ka– poskytuje úkony odlehčovací služby dle zákona o sociálních službách a fakultativní úkony v domácnosti.

Zásady poskytování služeb

 • Služba je poskytována na profesionální úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním, stážemi a spoluprací s ostatními pracovníky organizace.
 • Vždy jsou respektována přání a nastavení hodnotového žebříčku uživatele.
 • Za všech okolností jsou chráněny lidská důstojnost a ostatní lidská práva a svobody uživatelů služby.
 • Každý člověk je vnímán individuálně a komplexně, s jeho fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními potřebami.
 • Je zajištěna v co nejvyšší míře lidská podpora rodiny i samotného uživatele.

Způsoby, jak cílů dosáhneme

 • Zprostředkováním edukace pečujících osob v ošetřovatelských dovednostech.
 • Prováděním úkonů odlehčovací služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, a fakultativních úkonů (zejména poskytnutí dohledu nad nemocným) dle seznamu úkonů.
 • Poskytnutím základního sociálního poradenství.
 • Zajištěním navazujících služeb (zajištění kompenzačních pomůcek, domácí péče, odborné soc. poradenství, jednání s úřady…)
 • Lidskou podporou uživatelů a pečujících.